Tjäna pengar till klassresan, laget eller föreningen upp till 170 kr per produkt.

Så här fungerar det

Våra produkter

Tjäna pengar

Om oss/Kontakt

MS BOX

Allmänna villkor

 

Dessa allmänna villkor utgör avtalsvillkor mellan MS Box

hädanefter kallat MS och dess kunder skolklass/förening/

hädan efter kallat Gruppen.

MS förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar av de Allmänna Villkoren träder i kraft tidigast fyra veckor efter att de annonserats på msbox.se

 

Villkor som följer gäller samtliga kunder/grupper

 

Försäljning av MS produkter sker genom att gruppen väljer ut en kontaktperson (18 år ) som håller kontakten med MS beställer (laddar ned) Säljkatalog.

Därefter tar gruppen beställningar av MS´s produkter under en bestämd tid. Som längst 6 veckor.

Efter försäljningsperioden  sammanställer kontaktpersonen listorna och beställer varorna från MS Shop

 

MS skickar beställda varor till kontaktpersonen som delar ut varorna efter beställnings listorna till gruppen som levererar till sina kunder tar betalt och redovisar till kontaktpersonen.

Kontakt personen betalar in MS del in på konto, behåller gruppens del.

kontaktperson ansvarar solidariskt med gruppen för gentemot MS.

 

 

Försäljningen syfte skall vara att samla pengar till, föreningen eller skolklassen som bidrar till gemensam aktivitet såsom klassresa eller träningsläger t,ex. Syftet med insamlingen är att kunna ha en gemensam aktivitet av något slag såsom resa eller träningsläger eller annan gemensam aktivitet.

Återförsäljarens intäkter ska oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten och för gruppens gemensamma mål.

Kontaktperson

Kontaktpersonen skall vara myndig, ej ha betalningsanmärkningar och acceptera att en kreditprövning görs.

Kontaktpersonen har ansvaret för betalning och en korrekt redovisning gentemot MS. Kontaktpersonen är ansvarig för kontakter med MS  i frågor som omfattas av detta avtal.

Kontaktperson kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll utan skriftligt godkännande.

 

MS Åtaganden

 

MS Förbinder sig leverera beställda varor som senast 21 dagar efter beställning inkommit.

MS förbinder sig vid reklamationer stå för frakten.

Ms förbinder sig vid reklamation skicka en likvärdig produkt eller pengarna tillbaka inom 14 dagar.

MS förbinder sig att stödja Kontaktpersonen och gruppen under sälj perioden varaktighet vid frågor och ge information som denne kan behöva för att distribuera produkterna till slutkund.

 

Reklamationer

 

MS åtgärdar reklamationer omgående i de fall varan är behäftad med konstruktions- eller fabriksfel. Kontakta oss alltid per telefon eller vår reklamations sidan.

 

Leverans och Frakt

 

MS förbinder sig leverera beställda produkter senast 21 dagar efter beställning inkommit till MS eller leveransdag som särskilt överenskommet mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats eller om parterna överenskommit annat åtar sig MS att meddela när leverans beräknas kunna genomföras.

Kontaktpersonen skall i samband med orderläggning meddela MS vilken leveransadress skall användas. Kontaktpersonen ansvarar för att uppgiven adress för leverans av varorna är korrekt. Merkostnader som ett resultat av brister i av Återförsäljaren lämnade uppgifter för leverans kan komma faktureras av MS.

MS äger rätten avböja en beställning eller avbryta en leverans om MS bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om kontaktpersonen eller

 

 

Gruppen

 

Avser medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som ska hjälpa Kontaktpersonen sälja produkter från MS Box produktkatalog.

MS produkter säljs under en begränsad tid till ett gemensamt mål såsom träningsläger eller klassresa den förtjänst som görs vid försäljningen av produkter från MS  till slutkund.

Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i Gruppen utan ska tillkomma samtliga inom gruppen. Gruppens intäkter ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.

Kontaktpersonen skall sälja produkter från MS katalog med hjälp av gruppen. Beställningar från slutkunder sammanställs och beställs av kontaktpersonen.

 

Försäljningen skall ses som ideellt arbete

 

Intäkterna ska oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten för gruppens gemensamma mål.

Detta avtal ska inte medföra att MS i förhållande till kontaktpersonen eller gruppen anses vara arbetsgivare eller att kontaktpersonen i förhållande till MS anses vara arbetstagare.

Kontaktpersonen eller gruppen skall inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt MS. För att undvika missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

 

 

Pris och Betalningsvillkor

 

MS äger rätten att ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund.

Kontaktpersonen skall erlägga betalning för gjord beställning senast tjugo (20) dagar efter det att faktura erhållits.

Efter avslutad försäljning ska visnings paketen betalas enligt faktura eller returneras till MS om inte annat överenskommits.

Om betalning ej sker inom angiven tid utgår dröjsmålsränta uppgående till Riksbankens gällande referensränta + 8 %- enheter. När kontaktpersonen erlagt full betalning till MS och i övrigt parternas mellanhavanden är reglerade anses parternas mellanhavanden vara slutreglerade (Slutreglering).

 

Uppsägning av avtal

 

MS äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande i det fall Kontaktperson åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från MS.

 

Ersättning

 

Kontaktpersonen och gruppen behåller skillnaden mellan gällande pris som Kontaktpersonen och gruppen betalar till MS och det gällande pris en slutkund betalar till kontaktpersonen eller gruppen.

 

Ångerrätt

 

Genom detta avtal åtar sig MS informera kontaktpersonen om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att produkterna avlämnats till slutkund. Om köpet avser flera produkter, börjar ångerfristen löpa när den sista varan avlämnas till slutkund.

Slutkunden gör gällande sin eventuella ångerrätt genom att kontakta säljaren från gruppen. säljaren åtar sig att informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna ska utövas enligt lag. Slutkunden äger rätt att reklamera felaktiga produkter eller eventuellt utföra vissa byten av produkter genom att ta kontakt med MS direkt. säljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt. säljaren ska utöva sådan rätt inom 14 arbetsdagar från att MS levererat produkterna till Kontaktpersonen. Returnerade produkter kommer krediteras av MS.

 

Kontroll och reklamation

 

Kontaktpersonen skall se till att gruppen inom nitton (14) dagar från mottagen leverans av produkter från MS utför kontroll av produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är felaktig reklameras till MS omgående, dock senast tjugoen (14) dagar från mottagen leverans.

Reklamerade produkter om levereras i de fall MS kan konstatera att produkten var felaktig.

 

Övrigt

 

Kontaktpersonen får inte överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller det avtal som kontaktpersonen ingår med MS utan MS skriftliga medgivande.

Åter till MS BOX.

123 189 20 74

93 42 67-6

Reklamation

© 2019 MS secure solutions. All rights reserved.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Kontakt

MS Secure solutions AB

MS BOX

Box 3042

122 03, Enskede

 

tel: 08-58 00 95 50

Org. nr. 559189-2806